Vaaliohjelma 2018

Osallisuus

Seurakuntalaisen on oltava kirkon toiminnan keskiössä. Meidän seurakuntalaisten on päästävä sekä suunnittelemaan että toteuttamaan kaikkea toimintaa. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden pitää tietoisesti lisätä seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Luottamushenkilönä olen seurakuntalaisten palvelija ja edustaja. Sitoudun pitämään yhteyttä seurakuntalaisiin, kuulemaan heitä ja kertomaan seurakunnan päätöksenteosta.

Esimerkiksi näillä keinoilla osallisuus voi toteutua seurakunnasi:

 • Seurakuntalaiset otetaan mukaan seurakunnan toimintasuunnitelmien valmisteluun
 • Jumalanpalveluksia valmistelemaan muodostetaan seurakuntalaisista kootut jumalanpalvelusryhmät.
 • Tilat annetaan seurakuntalaisten käyttöön. Seurakuntalaisille annetaan avaimia tiloihin. Yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen tiloja pitää saada ilmaiseksi.

Yhdenvertaisuus

Viinipuu on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta seurakunnissa. Jokaisen tulee saada elää kirkossa ilman pelkoa syrjinnästä. Samaa sukupuolta olevien parien on saatava halutessaan kirkollinen vihkimys, ja yksittäisten pappien pitää saada valita, vihkivätkö he sateenkaripareja. Viinipuu on sitoutunut rasisminvastaiseen toimintaan, paikallisen uskontodialogin sekä eri etnisyyksien ja kielten rinnakkaiselon edistämiseen.  Kirkossa on elettävä niin, että jokainen on tervetullut taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta. Toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon erilaisten ihmisten eroavat tarpeet.  Seurakuntien toiminnan pitää olla kaikkien saavutettavissa. Toimintaan osallistumisen esteitä on aktiivisesti purettava. Lasten ja nuorten ääntä seurakunnassa on vahvistettava.

Esimerkiksi näillä keinoilla yhdenvertaisuus voi toteutua seurakunnassasi:

 • Rekrytoidessa ei syrjitä ketään sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan, vammaisuuden tai muun ominaisuuden perusteella.
 • Seurakunnan toimintaa rakennetaan niin, että erilaiset hengelliset tarpeet huomioidaan monipuolisesti. (Esim. taizé, hiljaisuuden liike, karismaattisuus, kirkon herätysliikkeet jne.)
 • Toimintaa suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota niihin ryhmiin, jotka nyt jäävät helposti seurakunnan toiminnan ulkopuolelle, esim. nuoret aikuiset ja lapsettomat työikäiset.
 • Erilaisista apuvälineistä tiedotetaan. Esimerkiksi pistekirjoitusvirsikirjat ovat helposti saatavilla eivätkä piilossa saarnastuolin alla.

Kasvu

Me uskomme, että Jumalalla on yhä annettavaa jokaiselle ihmiselle. Jumala kutsuu kirkkoa kasvamaan jatkuvasti. Tämä kasvu tarkoittaa sekä uusien ihmisten tavoittamista, että yhteisen uskon syvenemistä. Kirkon täytyy elää tavalla, joka koskettaa nykypäivän ihmisiä. Siksi on sekä puhuttava rohkeasti Jumalasta tämän päivän kielellä että tehtävä radikaaleja tekoja heikommassa asemassa olevien hyväksi. Seurakunnassa pitää olla tilaa sekä pohtia ja keskustella uskon sisällöstä että osallistua aidosti seurakunnan tekemään diakoniatyöhön sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kirkon pitää myös kasvaa tehtävässään heikompien puolustajana ja lähimmäisenrakkaudesta kumpuavien tekojen tekijänä.

Esimerkiksi näillä keinoilla kasvua voi edistää seurakunnassa:

 • Tuodaan kristillisen mystiikan perinne vastaukseksi nykypäivän henkiselle etsinnälle.
 • Kehitetään jumalanpalveluselämää rohkeasti niin, että siitä tulee kutsuvaa ja puhuttelevaa.
 • Seurakunnan kaikkea toimintaa kehitetään kutsuvaksi kaupunkilaisille aikuisille
 • Asetetaan konkreettisia tavoitteita sekä kirkkoon sitoutuneiden että osallistujamäärien kasvattamiseksi.
 • Luodaan järjestelmä, jolla kerätään seurakuntalaisilta palautetta, joka otetaan aidosti huomioon toimintaa kehittäessä.